Regulamin promocji

„Bonus o wartości do 250 zł za 1 zł”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


Regulamin promocji
„Bonus o wartości do 250 zł za 1 zł”

1.Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) opisuje zasady akcji promocyjnej pn. „Prezent o wartości do 250 zł za 1 zł” (dalej: Promocja), której organizatorem jest Matcom Marcin Sebastian Ziółek z siedzibą w Szczytnie przy ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno, (dalej: Organizator).

2.Promocja prowadzona jest punkcie sprzedaży zlokalizowanym w siedzibie Organizatora oraz na www.matcom.com.pl 3.
Promocja obowiązuje w okresie od dnia 20 listopada 2023 r. do dnia 28 lutego 2024 r. albo do wyczerpania puli produktów, których dotyczy Promocja – w zależności od tego, co wydarzy się wcześniej (dalej: Okres obowiązywania Promocji).

§ 2
UCZESTNIK

1.W Promocji udział może wziąć nauczyciel, który otrzymał bon o wartości 2.500 zł na zakup laptopa (dalej: Bon) przyznawany w ramach rządoweg programu „Laptop dla nauczyciela” realizowanego zgodnie z zasadami opisanymi na stronie https://www.gov.pl/web/laptop-dla-nauczyciela/zasady korzystania-z-programu-laptop-dla-nauczyciela (dalej: Uczestnik).
2.Do odebrania przez Uczestnika Bonusu w cenie 1 zł uprawnia zakup u Organizatora urządzenia wskazanego w Załączniku nr 1 do Regulaminu (dalej: Laptop) przy czym szczegółowe zasady zakupu Laptopa oraz warunki wydania Prezentu za 1 zł zostały opisane w § 4 Regulaminu.

§ 3
Bonus ZA 1 ZŁ

1.Do wydania w Promocji są:

a. Bonus I -Zestaw akcesoriów w postaci myszki, torby do laptopa oraz słuchawek o łącznej wartości 250,00 zł brutto; b. Bonus II – Rozszerzenie gwarancji ADP One, obejmujące jedno uszkodzenie mechaniczne (zgodnie z regulaminem producenta) wartości 250,00 zł brutto; (dalej: Bonus za 1 zł).
1.Uczestnik, który dokonuje zakupu Laptopa może wybrać tylko jeden Bonus za 1 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4 Regulaminu. 2.
Dostępność Laptopów oraz Bonusów za 1 zł, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a i b jest ograniczona.

§ 4
ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI

1.Zakup Laptopa uprawniający do odebrania Bonusu za 1 zł może nastąpić w następujący sposób:
a. zakup w punkcie stacjonarnym Matcom,
b. zakup na www.matcom.com.pl:
• z odbiorem i płatnością w sklepie stacjonarnym,
• zakup na www.matcom.com.pl z dostawą kurierem, do paczkomatu
2. W sytuacji czasowej niedostępności Prezentu za 1 zł:
a. w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupu w sposób opisany w ust. 1a – sprzedawca zamówi dla Uczestnika Prezent za 1 zł i wskaże datę dostawy towaru;
b. w przypadku, gdy Uczestnik dokonuje zakupu w sposób opisany w ust. 1b – Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, np. za pośrednictwem infolinii w celu uzyskania informacji o terminie wydania Prezentu za 1 zł.

§ 5
ZWROT PRODUKTU. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁÓŚĆ


1. Produkty promocyjne zakupione w ramach Promocji w Sklepie Stacjonarnym nie podlegają zwrotowi, tak w czasie trwania Promocji jak i po jej zakończeniu.
2. Warunki odstąpienia od umowy sprzedaży Laptopa zakupionego na www.matcom.com.pl zostały opisane w regulaminie sklepu internetowego, który jest dostępny na https://www.matcom.com.pl/rozwiazania-it/bon-dla-nauczyciela/regulamin przy czym zwrot środków opłaconych za pośrednictwem Bonu następuje w formie Bonu. Kwota przewyższająca wartość Bonu, którą Uczestnik zapłacił z własnych środków zostanie zwrócona na zasadach ogólnych opisanych w regulaminie sklepu internetowego.
3. Odstąpienie przez Uczestnika od umowy sprzedaży, w zakresie zakupu Laptopa powoduje
utratę Prezentu za 1 zł. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu Prezentu za 1 zł.

§ 6
OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA Z PROMOCJI


1. Ilość Laptopów oraz Bonusów za 1 zł dostępnych w Promocji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia braku poszczególnych produktów z uwagi na ich wyprzedanie. W przypadku wyczerpania produktów Promocja ulega zakończeniu, o czym Organizator informuje za pośrednictwem strony https://www.matcom.com.pl/rozwiazania-it/bon-dla-nauczyciela/ oraz za pośrednictwem komunikatów zamieszczonych w punkcie stacjonarnym.
2. Z uwagi na definicję Uczestnika zawartą w § 2 ust. 1 Regulaminu, nie można wziąć udziału w Promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w charakterze konsumenta.
3. Zakup konsumencki potwierdza paragon fiskalny lub faktura wystawiona dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub zawodowej (tzw. faktura konsumencka – bez numeru NIP nabywcy).
4. Prezent za 1 zł nie podlega wymianie na gotówkę, ekwiwalent pieniężny lub inne towary lub usługi.

§ 7
ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO


1.Prawo złożenia reklamacji w zakresie organizacji i przebiegu Promocji przysługuje Uczestnikom.
2.Reklamacje co do organizacji i przebiegu Promocji mogą być zgłaszane mailowo na adres serwis.dzp@matcom.com.pl lub pisemnie na adres Organizatora: Matcom Marcin Sebastian Ziółek ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno, w czasie trwania Promocji oraz w terminie 21 dni od daty zakończenia Promocji.
3.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, dokładny adres (w przypadku reklamacji pisemnej), nazwę Promocji a także dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4.Organizator będzie rozpatrywać reklamacje na podstawie Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
5.Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora w formie, w której złożono reklamację (list polecony lub mailowo na adres podany w reklamacji), w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora.
6.Niezależnie od możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r.
7.Postanowienia § 7 dotyczą wyłącznie reklamacji związanych z przebiegiem samej Promocji i nie ograniczają w jakikolwiek sposób uprawnień Uczestnika związanych ze stwierdzeniem niezgodności Laptopa bądź Prezentu za 1 zł z umową.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1.Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu przeprowadzania Promocji opisanej w Regulaminie, co obejmuje w szczególności rozpatrzenie reklamacji dotyczących Promocji złożonych przez Uczestników.
2.Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Matcom Marcin Sebastian Ziółek (ul. ZMoniuszki 5, 12-100 Szczytno), kontakt: ado rodo@matcom.com.pl
3.Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych.
4.W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Uczestników na potrzeby przeprowadzenia Promocji znajdują zastosowanie Zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych w Matcom

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2023r.
2.Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Promocji w punkcie stacjonarnym oraz na https://www.matcom.com.pl/rozwiazania-it/bon-dla-nauczyciela/ 3.
W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu Promocji oraz ochrony praw innych Uczestników do skorzystania Promocji, Organizator ma prawo prowadzić postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do zgodności postępowania Uczestnika z Regulaminem. Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która dokonała zakupu, o podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – dodatkowych informacji i/lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej Promocji.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Promocji osób, co do których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
5.Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania ) w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
6.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu i warunków Promocji w okresie jej trwania wyłącznie wtedy, gdy jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie w jakikolwiek sposób na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji oraz nie będzie naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
7.Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez opublikowanie stosownej informacji oraz zmienionego Regulaminu na stronie internetowej https://www.matcom.com.pl/rozwiazania-it/bon-dla-nauczyciela/. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu odnoszą skutek wyłącznie wobec zakupów dokonanych po wejściu w życie zmiany – chyba, że skutkują one przyznaniem dodatkowych uprawnień dla Uczestników, którzy dokonali zakupów przed wejściem w życie zmian.
8.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu cywilnego